Opodatkowanie spółek holdingowych na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jak była już o tym mowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem w którym przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą nieobarczoną obowiązkiem ponoszenia obciążeń podatkowych.


Większość emiratów przewiduje podział spółek na dwie podstawowe kategorie: spółki posiadające siedzibę na terytorium specjalnych stref ekonomicznych (free zone companies) oraz spółki posiadające siedzibę w kontynentalnej części emiratów (on land companies). Udziały w tych pierwszych muszą w 100% pozostawać w posiadaniu zagranicznych udziałowców. Z kolei udziały w spółkach „kontynentalnych” mogą pozostawać maksymalnie w 49% w posiadaniu zagranicznych udziałowców. Warto również wskazać, iż przepisy przewidują możliwość powoływania specjalistycznych spółek offshore, inwestujących wyłącznie w obrót papierami wartościowymi oraz w nieruchomości.


Wśród emiratów wchodzących w skład monarchii na szczególną uwagę zasługuje specjalna strefa ekonomiczna Jebel Ali Free Zone określana również jako Jafza arab. ال م نط قة لا ف ي ج بل ع لي . Jafza jest położona w emiracie Dubaj i jest jedną z największych oraz najszybciej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych na świecie. Zajmuje ona obecnie około 48 tys. km² a na jej terytorium siedzibę posiada prawie 7 tys. przedsiębiorstw. Władze Jafza kładą przede wszystkim nacisk na rozwój usług finansowych, międzynarodowy handel oraz energetykę.


Powoływanie spółek offshore na terytorium strefy Jefza reguluje Jebel Ali Free Zone Authority Offshore Companies Regulations.


Powołana spółka offshore nie może spełniać żadnego z poniższych wymogów aby uzyskać licencję na rejestrację:


Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z ustawodawstwem emirskim, spółka offshore nie będzie traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą z innymi osobami mającymi status rezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jeżeli powiązania te będą miały charakter:


Przepisy dopuszczają możliwość najmowania przez spółkę offshore nieruchomości pod którymi znajduje się ich adres. Jedyne nieruchomości, które mogą być własnością spółki muszą znajdować się na wyspie Palm lub Jumeirah.


Spółkę offshore może powołać miejscowy agent. Spółka musi posiadać co najmniej dwóch dyrektorów oraz jedną sekretarkę. Przepisy nie przewidują wymogu aby dyrektor spółki offshore musiał być zarazem akcjonariuszem. Dyrektorem lub sekretarką może być również indywidualny inwestor.